İşletme Nedir?

İşletme nedir sorusu sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bir çoğumuzunda bildiği gibi işletme, İnsani ihtiyaçlarımızı karşılamak amacı ile üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine işletme denilmektedir.

Yönetim Nedir?

Yönetim, aslında hepimizin bildiği üzere insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için, profesyöneler kişilerden yardım alarak başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Yönetici, aslında işleri bizzat yapan değildir. Yönetici işleri bizzat yapmak yerine yapılması gereken işleri planlayarak, örgütleyerek, koordine ederek ve daha sonra denetleyerek işleme bitiren kişidir. Yönetici, kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşmak ve işlerin yapılmasını sağlamak amacıyla firma sahibi tarafından atanan vekillerdir. Yöneticiler aldığı her kararda, yaptığı her işte, kar ve riski firmaya ait olmak üzere, kurumu amaçlarına ulaştırmak için kendisine sunulan kurumsal kaynakları (insan, para, araç, gereç) kullanma yetkisine sahip kişilerdir.

Finans Nedir?

Finans şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla ve şartlar ile sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin zamanla maddi kazanç elde etmeleri sonucunda kazançları ile yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleride finans olarak adlandırılır. Aynı zamanda firmalarda herhangi bir harcama için kulanılabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına da gelmektedir. Tabiki finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir şekilde kullanılması da finans olarak adlandırılır.

Departman Nedir?

Departman genel anlamıyla bir işletmede, kuruluşta belli bir işi yapmak üzere ayrılmış, oluşturulmuş bölümlerden her birine verilen addır. Aynı zamanda bir okul ya da üniversitenin herhangi bir birimine ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her birine yani bölümlerine departman denir.

Bilanço Nedir?

Bilanço bir şirketin veya firmanın varlıklarını, özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli zaman dilimlerinde raporlayan ve bunun yanı sırada getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi kapsamında temel bir araç görevi gören bilanço finansal tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilançoda aynı zamanda bir şirketin sahip olduğu varlıkların yanı sıra hissedarların yatırımları da anlık olarak görülebilmektedir. Bilanço temel analiz de veya finansal oranların hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kâr Nedir?

Bir firmanın yapmış olduğu girişim neticesinde elde ettikleri gelire ek olarak faaliyet için yapılmış olan masraflar arasında ortaya çıkan fark kâr olarak tanımlanmaktadır. Eğer yapmış olduğumuz bir işte kâr yok ise girişimcide yok demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir